Hieronder zult u de regels en voorwaarden vinden die alle offertes en bestellingen regelen.

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Algemeen

 

De gebruikers van de site en de diensten van PrintSmile verklaren Internet, zijn gebruik, zijn functionele en technische kenmerken te kennen. De site PrintSmile is normaal 24 uur op 24 toegankelijk, 7 dagen op 7 maar deze permanente toegankelijkheid is echter geen verplichting van onze kant. Eveneens, kunnen werkzaamheden van onderhoud of om het even welke andere reden de toegang tot PrintSmile onderbreken zonder PrintSmile verantwoordelijk te stellen.

Elk offerte of elke bestelling en de daaruit voortvloeiende diensten en leveringen die PrintSmile betreffen, zijn onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden; deze annuleren van te voren alle tegengestelde clausules die in de brief van zijn correspondenten worden opgenomen. Elk bijzonder voorwaarde, afwijking of aanvulling dat door de klant wordt gesteld, is niet bindend behalve als het schriftelijk en uitdrukkelijk gestipuleerd wordt in onze bevestiging voor de uitvoering van de werken.

 

Onderwerp

 

PrintSmile.com, PrintSmile.be, PrintSmile is een exclusieve dienst van MM Link bvba (commerciële zetel : Rolletstraat 33, 1701 Itterbeek, Belgïe - maatschappelijke zetel : Av. du Vieux Frêne 20, 6280 Loverval - BTW-nr BE0479 765 463). De site PrintSmile richt zich tot zelfstandigen, vennootschappen, verenigingen, vrije beroepen, scholen... in België maar ook in Luxemburg, in Frankrijk en in Nederland.

PrintSmile stelt voor om on-line op het Internet netwerk offertes voor het uitvoeren van drukwerken te verkrijgen en om ze ook online te kunnen bestellen.

 

Prijs

 

Onze prijzen zijn altijd via een offerte opgesteld. Onze prijzen worden zonder taksen en in Euro berekend en geregeld.

Zij omvatten de behandeling van de bestanden voor het drukken, het drukken en de levering behalve tegengestelde vermeldingen op ons aanbod.

De klanten die op het verlaagde niveau van BTW kunnen aanspraak maken moeten alle vereiste rechtvaardigingen leveren.

Onze prijzen worden berekend op basis dat de door U aangeleverd digitale bestanden van professionele kwaliteit zijn en in een formaat dat door ons wordt aanvaard. Elke eventuele tussenkomst van onze kant voor de wijziging, de inzet in overeenstemming of de correctie van uw bestanden zal ons recht geven op een vergoeding op basis van onze gebruikelijk honorariumtarieven.

 

Offerte

 

Elke offerte dat door PrintSmile wordt gemaakt, is vrijblijvend en zonder verplichting. Elke offerte wordt als approximatief beschouwd tot de ontvangst van de definitieve documenten. PrintSmile reserveert zich het recht om een bestelling te weigeren als de elementen en de bestanden die door de klant worden aangeleverd, aan de vereiste criteria van kwaliteit niet voldoen en dat, zonder recht op enige vergoeding voor de klant.

De geldigheidstermijn wordt in de offerte vermeld; over deze termijn, is de berekening van een nieuw en aangepast offerte met eventueel herziene prijzen noodzakelijk voor bestelling.

 

Bestellingen

 

Alleen op basis van een geldig offerte van PrintSmile, mag een bestelling geplaatst worden via "klik", e-mail, fax of brief. Elke bestelling moet verplicht de verwijzing naar de geldige offerte van PrintSmile vermelden waarop zij gebaseerd is.

De e-mail, faxen of brieven van bestellingen moeten aangeven op nauwkeurige wijze de handelsnamen, adressen van facturering en levering, BTW-nummer, naam en functie van de verantwoordelijke contactpersoon.

Alle bestellingen worden door PrintSmile bevestigd via een elektronische post (e-mail) die alle elementen van de uit te voeren werken in detail vermeldt.

De bestellingen worden slechts in aanmerking genomen als de volledige regeling van de totale prijs (taxen inbegrepen) aan de orde van PrintSmile is ontvangen.

 

Betaling

 

De betalingen worden bij de bestelling uitgevoerd behalve tegengestelde, nauwkeurige en uitdrukkelijke stipulatie op onze bevestigingsorde.

De betalingen vinden plaats door kredietkaart via een veiliggesteld systeem of door bankoverschrijving aan de orde van PrintSmile.

In het geval van niet-naleving van de vervaldatum van onze facturen, zullen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, intresten van 12% per jaar voor elke factuur geproduceerd worden die niet binnen de 10 dagen van zijn termijn wordt betaald. Het bedrag van de facturen zal bovendien met 20% verhoogd worden aan titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 50 Euro.

Het betalingsgebrek van een van onze facturen geeft PrintSmile het recht om de onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen vorderingen en geeft eveneens aan PrintSmile het recht de uitvoering van de lopende bestellingen te schorsen.

Het feit dat een willekeurig bezwaar door de klant werd ingevoerd stelt hem niet vrij van de naleving van onze voorwaarden en van betalingstermijnen.

In geval van nietigverklaring of opschorting van de werkzaamheden, zal de facturering betrekking hebben op de goederen (lonen, materie, toeleveranciers...) in de stand waar zij op dit ogenblik zich bevinden, verhoogd met een conventionele vergoeding van 20% van de waarde van de totale bestelling.

 

Termijn

 

De levertijden worden ter informatie gespecificeerd. PrintSmile.com kan in geen enkel geval tot enige schadevergoeding gehouden zijn in geval van achterstand of niet-levering.

De definitieve levertijd begint slechts te lopen vanaf de eerste werkdag na validatie door onze diensten van de geleverde bestanden of, als het geval is, na het terugzenden van de definitieve "goed voor druk".

In geval van betaling bij bestelling, wordt deze termijn opgeschort zolang het totale bedrag van de bestelling niet door ons ontvangen wordt.

 

Levering

 

Zodra de goederen ter beschikking van de klant gesteld worden vallen de risico's die ze kunnen lopen ten laste van de klant. De risico's verbonden aan het vervoer van de goederen vallen dus ten laste van de klant.

Zodra de goederen ter beschikking van de klant gesteld worden vallen de risico's die ze kunnen lopen ten laste van de klant. De risico's verbonden aan het vervoer van de goederen vallen dus ten laste van de klant.

In geval van probleem bij de levering, moet elk bezwaar ons per brief (aangetekend om bijkomende problemen te vermijden) uitgelegd worden binnen de drie (3) dagen die de ontvangst volgen.

 

Uitvoering en kwaliteit

 

De ondertekende "goed voor druk" of de drukklare digitale bestanden ontslaat PrintSmile van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen alsmede in geval van kwaliteitsgebrek te wijten aan de grafische elementen die door de klant worden geleverd.

De documenten worden gedrukt door drukkers waarvan het professionalisme wordt gekend.

Elke fout of gebrek te wijten aan PrintSmile in het drukken van de documenten zullen aanleiding geven tot de vervanging van de niet-conforme exemplaren zonder andere verantwoordelijkheid.

Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren. In geval van herdruk, moeten de betwistbare exemplaren ons in hun verpakking van oorsprong teruggestuurd worden.

Elke klacht of protest moet per aangetekende brief met ontvangstbericht uiterlijk binnen de vijf (5) dagen na ontvangst van de eerste levering of na de uitnodiging om de drukwerken in ontvangst te nemen. Als PrintSmile binnen deze termijn van 5 dagen geen klacht ontvangt, heeft dat tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen volledig aanvaard heeft.

PrintSmile verbindt zich er alleen toe om de kleuren van de bestanden terug te geven zoals de drukmachines en drukpersen ze teruggeven. De zichtbare kleuren op computerscherm of printersafdruk zullen niet precies dezelfde zijn als die van de definitieve drukwerken. Eveneens de volmaakte onveranderlijkheid van de inkten, de inktgeving en de register worden niet gewaarborgd; elk afwijking kan geen reden van weigering vormen.

Bovendien, en volgens de toleranties die in de grafische industrie worden toegelaten, aanvaardt de klant dat de geleverde hoeveelheden tot 10% meer of minder dan het besteld aantal exemplaren kunnen variëren. Volgens de gebruiken in de drukkerij, bestaan er ook toleranties van 8% op de papierdikte en van 5 tot 10% op het grammage.

 

Geval van overmacht

 

Gevallen van overmacht ontheffen PrintSmile van iedere aansprakelijkheid.

Gevallen van overmacht zijn alle omstandigheden die de uitvoering van de bestelling door PrintSmile verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de verbintenissen.

 

Taksen

 

Alle taksen, van welke natuur zij ook zijn, betreffende de opmaak of de uitvoering van de bestelling zijn ten laste van de klant.

 

Reproductierechten

 

PrintSmile is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden indien hij te goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde. Alleen de klant is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.

Als een opdracht aanleiding geeft tot een klacht van namaken of tot een rechterlijke actie van een derde, is alleen de klant aansprakelijk en zal hij alleen de last dragen van eventuele veroordelingen of van de kosten die door PrintSmile worden gemaakt.

 

Auteursrecht en intellectueel eigendom

 

Het auteursrecht en de artistieke en industriële eigendommen van alle elementen die door PrintSmile.com of zijn partners ontwikkeld of gecreëerd worden, blijven eigendom van PrintSmile. Deze mogen niet gekopieerd worden of opnieuw gedrukt worden zonder toestemming.

 

Eigendom - overdracht van risico's

 

Alle goederen blijven eigendom van PrintSmile tot de volledige betaling van alle schulden uit de overeenkomst tussen de klant en PrintSmile. De risico's zijn evenwel ten laste van de klant zodra de goederen ter beschikking van de klant gesteld worden.

 

Opschorting van het contract

 

PrintSmile.com reserveert zich het recht om de uitvoering van elke bestelling op te schorten in geval van belangrijke wijzigingen in de situatie van de klant als overlijden, faillissement, concordaat, ontbinding of wijziging van de maatschappij ...

Indien een van de clausules of voorwaarden voor deze algemene verkoopsvoorwaarden niet gerespecteerd wordt, heeft PrintSmile na de vruchteloos gebleven ingebrekestelling het recht de uitvoering van de bestelling door middel van een gewone brief te stoppen. Alle betaalde voorschotten blijven verkregen aan PrintSmile.com aan titel van schadevergoeding ongeacht verdere aanvraag voor schadevergoeding.

 

Toegang naar gegevens

 

Alle informaticagegevens betreffende onze kliënteel zijn toegangbaar voor rectificatie. Dit recht oefent zich door een gewoon brief met de wijzigingen naar PrintSmile op te sturen.

 

Bevoegdheid en betwistingen

 

Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van Brussel.

Voor verdere vragen niet voorzien in die verkoopsvoorwaarden, zijn de algemene voorwaarden van Febelgra en de beroepsgebruiken van toepassing.


Winkelwagen  

product Uw winkelwagen bevat geen producten.

Winkelwagen Afrekenen

Contactez-nous !

Paiement sécurisé

Visa, MasterCard, PayPal, ING, KBC, Ogone, ...